Elektronik para kuruluşları 

Elektronik para, kanunlarımızda tanımı olan bir kavramdır. Kanunda elektronik para; “elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” şeklinde tanımlanmıştır.

Bir elektronik para kuruluşu, yasaya göre elektronik para vermeye yetkili bir tüzel kişiliktir. Yasaya göre, bu tüzel kişiliğin anonim şirket şeklinde kurulması, şirket ve ortakları kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlarını yerine getirmek zorundadır. Kanunun 18. maddesi uyarınca faaliyet göstermeye yetkili elektronik para kuruluşu, elektronik para ihraç edebileceği gibi, Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ödeme hizmetlerini de yürütebilecektir.

Elektronik para hesabı 

Elektronik fon kuruluşlarında açılan ,alınan fon tutarı kadar ödeme işlemi yapılmasını sağlayan hesaplardır. Elektronik para hesabına aktarılan tutar ile her türlü ödeme işlemi yapılabilir.

Koruma hesabı 

Kanunda ödeme kuruluşu tarafından ödeme hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan fonlar ile elektronik para kuruluşunun elektronik para ihracı karşılığında topladığı fonların çıkarılacak ikincil mevzuat çerçevesinde belirlenecek şartlara göre korunacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik çerçevesinde tanıtılan fonların korunacağı koşular yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre, ödeme kuruluşu ödeme fonlarını diğer fonlardan ayırmak takip eder ve sadece ödeme işlemini gerçekleştirmek amacı ile kullanılabilir.

Alındığı gün takip eden iş günü sonunda ödenmemiş ödeme fonlarının tutarı, 5411 sayılı kanun kapsamında bir banka tarafında ödeme kurumunun adı açılacak ve sadece bu fonların korunması amacıyla kullanılacak koruma hesaplarına yatırım yapılır.

Ödeme şekilleri, alındıkları para biriminde açılan koruma hesaplarında tutulur. İlgili yabancı para biriminde hesap açmak mümkün değilse veya makul olmayan bir maliyet gerektiriyorsa, ödeme fonlarının başında bir para birimine aktarılabilir ve bir koruma hesabında tutulabilir.

Ödeme kuruluşu, koruma hesaplarında yer alan fonlarla ilgili kayıtlar, ödeme hizmeti kullanımı temelinde ödeme fonlarının takibini sağlayacak şekilde tutulur.

Ödeme kuruluşu koruma hesaplarında bulunan fonlara ilişkin kendi kayıtları ile bankadan alınacak hesap ekstrelerini günlük olarak karşılaştırarak her iş günü bir önceki iş gününe ait kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür. Zamanlama farkından kaynaklanan uyumsuzluklar hariç olmak üzere mutabakat sağlanmasına ilişkin yapılan her türlü düzeltme işleminin kaydının saklanması zorunludur. Kayıtlar arasında önemli bir tutarsızlık olması durumunda, ödeme kurumu derhal kuruma bildirir.

Mutabakat işlemlerinin elektronik ortamda yapılması halinde, işleme ilişkin beyanlar kuruluş tarafından fiziki formda veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır.

Mutabakat işlemlerinin altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılamaması halinde ödeme kuruluşu derhal kuruma bilgi verecektir.

Ödeme fonları ve koruma hesaplarında bulunan fonların bakiyeleri Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma raporlanır.

Yönetmelikte belirlenen koşullardan yönetmelikte belirtilen şartlardan da anlaşılacağı üzere, koruma hesabına aktarılan tutarın bankalar veya bir ödeme kuruluşu tarafından ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda şemalandırılamayacağına dair net bir hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada bu fonlar şemalandırılmamıştır.

Yoruma Kapalı

tr_TRTurkish